பண்ணை குட்டை என்றால் என்ன?

பண்ணை குட்டை என்றால் என்ன ?

பண்ணை குட்டை என்பது நமது தண்ணீர் தேவையை நாமே பூர்த்தி செய்து கொள்ள நமது நிலத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் முறை.

ஏன் அமைக்க வேண்டும் ?

இரண்டு பயன்பாட்டிற்க்காக இதை பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறார்கள்
1. நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை மேம்படுத்துவது
2. வறட்சி காலங்களில் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வது

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை மேம்படுத்த பெரும்பாலும் பெரிய அளவில் குழி அமைத்து, மழை காலத்து தண்ணீர் வெளியே செல்லாமல் இந்த குழி (அ) குட்டைக்குள் தண்ணீர் விழுமாறு அமைத்து அதை சேமிப்பது.

இரண்டாவது, வளமான காலங்களில் இருக்கும் தண்ணீரை கிணற்றில் இருந்து எடுத்து அதை இந்த குட்டையில் சேமிப்பது , பெரும்பாலும் இந்த முறையில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் மேம்படாது , மாறாக கோடை காலங்களில் நீர் தேவை இருக்கும் போது கிணற்றில் தண்ணீர் இருக்காது , அந்த நேரத்தில் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவும் . தண்ணீர் நிலத்தில் இறங்காமல் சேமிக்க நாம் tarpaulin அல்லது கான்க்ரீட் கொண்டு கட்டமைக்கலாம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close